woensdag, 09 januari 2013 20:02

Statuten VDH kringgroep de Ypelaar

 • Men dient de doelstellingen van de rasvereninging in het algemeen en die van de kringgroep in het bijzonder te onderschrijven;
 • Alleen VDH-leden worden toegelaten als lid;
 • Men kan alleen deelnemen aan de activiteiten van onze kringgroep met (een) raszuivere Duitse Herdershond(en);
 • Na een kennismakingsperiode van tenminste zes weken kan het bestuur besluiten het aspirant lid voor te dragen aan de leden. De kennismakingsperiode mag niet langer duren dan één jaar;
 • Ieder aspirant lid wordt voor een periode van twee weken voorgedragen aan de leden. Dezen kunnen in deze periode eventuele bezwaren schriftelijk en gedocumenteerd van reden bij het bestuur indienen. Wanneer een lid/leden één of meerdere gegronde, onoverkomenlijke bezwaren heeft/hebben, wordt het aspirant lid niet aangenomen. Indien er geen bezwaren tegen het aspirant lid worden ingediend die van doorslaggevende aard zijn, zal het aspirant lid na betaling van de contributie in de ledenlijst worden opgenomen;
 • Het bestuur behoudt het recht om personen het lidmaatschap te weigeren zonder opgave van reden;
 • Het lidmaatschap van VDH-Kringgroep De Ypelaar is niet verenigbaar met het lidmaatschap van een andere VDH-kringgroep;
 • Personen die geen lid zijn van onze vereniging, maar die hun hond(en) door een lid van onze vereniging laten africhten, zijn hiervoor een jaarlijkse bijdrage verschuldigd gelijk aan de contributie, zijnde een bedrag ad € 90,00 voor het jaar 2013;
 • Alleen diegenen die zelf niet trainen met een hond en die een partner hebben die wel actief bij onze kringgroep traint, kunnen huisgenootlid worden. De financiële bijdrage van dit huisgenootlidmaatschap is vastgesteld op € 31,00 voor het jaar 2013;
 • Personen onder de achttien jaar die actief trainen met hun hond of waarvan de ouders actief bij onze kringgroep trainen, kunnen jeugdlid worden. De financiële bijdrage van dit jeugdlidmaatschap is vastgesteld op € 26,00 voor het jaar 2013. Jeugdleden hebben geen stem in de algemene vergadering;
 • Alle (huisgenoot)leden gaan de verplichting aan om mee te draaien in het kantine-rooster en om minimaal één maal per jaar mee te helpen op een algemene werkdag;
 • Ieder (aspirant)lid kan binnen een termijn van één maand in beroep gaan tegen een genomen bestuursbesluit;
 • Verder zijn van toepassing de statuten en reglementen van de VDH.